ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติการดำรงชาติไทย

ผู้แต่ง: อ.สมศรี (ช่องชนิล) มัชฌเศรษฐ์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2554
- ปรับชื่อและศัพท์ทั้งหมดให้ถูกต้องตามราชบัณฑิตยสถานฉบับปัจจุบัน
ปรับข้อมูลบางส่วนให้ทันสมัย และครบถ้วนถูกต้องตามประวัติศาสตร์และตามปัจจุบันสมัย
- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร
- เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม