ข้อมูล eBook

ชื่อ: คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

ผู้แต่ง: อ.วินัย เจริญสุข/คณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 พ.ศ.2554
- ปรับและเพิ่มตัวอย่างให้ทันสมัยเพื่ออธิบายบทเรียน ให้เข้าใจได้ดีขึ้น
- ปรับและเพิ่มแบบประเมินผลการเรียนรู้
- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร
- เป็นการศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ไขปัญหาในเรื่องอัตรส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน เซต การดำเนินการของเซต แผนภาพแทนเซต การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสิงตัวแปร สมการกำลังสองตัวแปรเดียว และมีแบบประเมินผลการเรียน