ข้อมูล eBook

ชื่อ: คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

ผู้แต่ง: อ.วินัย เจริญสุข/คณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554
- หน่วยที่ 1 เพิ่มแบบฝึกหัดท้ายบทอีก 7 ข้อ
- หน่วยที่ 5 เปลี่ยนแปลงแบบฝึกหัดตอนที่ 2 บางข้อ และเพิ่มแบบฝึกหัด 1 ข้อ
- แก้ไขตัวหนังสือ ตัวเลขให้ถูกต้อง
- ตารางวิเคราะห์หลักสูตร + สรุปท้ายหน่วย